Samenwerken aan de digitale overheid

Als gespecialiseerde partner helpen we overheden om efficiënt samen te werken en de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Onze aanpak en softwareoplossingen sluiten aan op de nieuwe visie van de overheid: de overheid als platform. Met de inzet van vernieuwende concepten en technologieën dragen we bij tot de realisatie van een wendbare en klantgerichte overheid. Radicaal digitaal.

Afbeelding
Personeel in overheidsgebouw

We bouwen mee aan het samenwerkingsplatform van de overheid.

 

De overheid is in grote mate afhankelijk van burgers en bedrijven voor de effectieve uitvoering van haar taken. Om de overheidsdienstverlening efficiënt, effectief en klantvriendelijk uit te voeren, zijn samenwerking en partnerships essentiële succesfactoren. Met dit inzicht zijn we aan de slag gegaan om een totaal nieuw concept uit te werken: het organisatiebreed samenwerkingsplatform voor de overheid. Met dit platform stellen we overheden in staat om intensief samen te werken: binnen de entiteit, het beleidsdomein en met andere publieke en private partners. 

De vijf voordelen van het digitaal organisatiebreed samenwerkingsplatform:

integrale benadering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven

eenmalige gegevensopvraging en maximale gegevensdeling tussen administraties

mogelijkheid tot een flexibele inrichting van de organisatiestructuur

verkorting van de duurtijd van administratieve procedures

digitale dienstverlening op elk moment en vanop elke plek.

Ontdek de voordelen van een naadloze en veilige integratie van al uw datastromen

 

Integratie als bouwsteen voor een toekomstbestendig digitaal ecosysteem voor uw overheidsorganisatie.

 

Om nog beter aan te sluiten op de verwachtingen en de vragen van burgers, partners en (overheids)diensten is een naadloze integratie met andere informatiesystemen cruciaal. 

 

Het beschikbaar stellen en het delen van data heeft namelijk een groot effect op uw bedrijfsprocessen en het oplossen van allerlei vraagstukken, zowel binnen uw eigen overheidsorganisatie als over de organisatiegrenzen heen. 

 

Zo bent u in staat om een gestroomlijnde digitale dienstverlening aan te bieden.

Bouwstenen voor de digitale overheid

 

AXI gaat veel verder dan het invoeren van digitale technologieën in overheidsadministraties en de publieke dienstverlening. Onze aanpak en ICT oplossingen sluiten aan op de omvattende transformatie waarbij de rol van overheden verandert richting facilitator. Met onze oplossingen kunnen overheden zich organiseren rond de verwachtingen en de behoeften van de burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen. Voor de informatisering van de kerntaken van de overheden (subsidieaanvragen, klachtenbehandeling, controle & inspecties, vergunningen, adoptie, verkiezingsbetwistingen, onderzoek, documentering, beleid, parlementaire vragen, e.d.) maken we gebruik van de nieuwste inzichten en ICT technologieën. 

Adaptive case management voor de overheid

In een complexe administratieve omgeving is het vaak onmogelijk om een volledig voorspelbaar proces te definiëren. Elke case volgt zijn eigen pad, gevormd door een combinatie van gestructureerde processen en niet-routinematige acties. Door de veranderende informatiecontext is proces automatisatie in een kennisintensieve omgeving niet mogelijk. Met onze unieke adaptive case management oplossing kunnen kenniswerkers cases op een efficiënte manier behandelen, ook als het verloop van het proces niet zomaar valt vast te leggen. De oplossing biedt een adequaat antwoord op veranderingen in de manier van werken, nieuwe wetgeving of veranderende werkomgevingen. Centraal staat de samenwerking tussen kenniswerkers, burgers, bedrijven en andere partners.

 

Lees meer

E-loket

AXI biedt overheden een digitaal loket met interactieve mogelijkheden aan. De oplossing versterkt de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en middenveldorganisaties. Om de duurtijd van de administratieve procedures te verkorten en dubbel werk te vermijden, is het e-loket volledig geïntegreerd met de oplossing voor digitaal dossierbeheer. Inclusief online validaties. Conceptueel sluit de oplossing aan op het Webuniversum van de Vlaamse overheid. Met aandacht voor consistentie in beleving, consistentie in inhoud, persoonlijke ondersteuning en personalisatie.

Integratie met SharePoint en Microsoft 365

Voor dossierbehandelaars is het cruciaal dat alle relevante informatie - gestructureerd en ongestructureerd - in één virtuele, digitale case folder wordt gecentraliseerd. We voorzien in de koppeling tussen de informatie uit cases en documenten en e-mails die in SharePoint bewaard worden. Alle conversaties (e-mail, e-loket formulieren, briefwisseling ...) tussen de dossierbeheerders en burgers/bedrijven zijn traceerbaar zodat vragen snel beantwoord kan worden.

Business Intelligence binnen de overheid

Door een goede ontsluiting van overheidsdata kunnen overheden een 'evidence based' beleid voeren en vernieuwende diensten uitwerken. Als BI specialist ondersteunt AXI overheden bij het vorm geven van een BI visie, waarna we helpen bij de uitwerking van een goed werkend BI platform. Afhankelijk van de wensen, vertalen we data naar rapportages en dashboards. Onze managed BI services ontzorgen uw organisatie.

 

Lees meer

Financiële software

Met AXI Financials focussen we op de optimale ondersteuning van de financiële beleids- en beheersprocessen binnen een overheidsorganisatie. Voor de financiële afhandeling van dossiers is voorzien in een naadloze integratie met de case management oplossing van AXI.

 

Lees meer

Purchase to Pay

Met AXI Purchase to Pay bieden we een end-to-end oplossing aan op het gebied van aankoop, voorraadbeheer, contractmanagement, leveranciersbeoordeling en digitale factuurverwerking. Inclusief real-time inzicht in het actueel budgetgebruik en de uitstaande financiële verplichtingen.

 

Lees meer

Applicatie integratie services & API management

Overheidsinstellingen stellen hun API's naar buiten open, bijvoorbeeld om gegevens met private partners te delen via het internet.  AXI helpt bij de uitwerking van een toekomstbestendige integratiestrategie voor API's en de ingebruikname van een API management platform voor het beheer en de security. Als specialist in applicatie integratie zorgen we voor een naadloze integratie van applicaties in het bestaande ICT landschap. We zorgen ervoor dat alle API's op een generieke manier worden beveiligd. Zo worden beveiligingsrisico's buiten de deur gehouden.

 

Meer details

Hosting en managed cloud services

De softwareoplossingen van AXI draaien op verschillende omgevingen: op uw eigen locatie (on premise), in het Belgische of Nederlandse AXI datacenter of in een datacenter van een derde partij. Om overheidsorganisaties de zekerheid te bieden dat onze managed cloud services voldoen aan strenge beveiligingscontroles, werken we volgens de internationale outsourcing standaard ISAE 3402. 

Lean Enterprise Architecture Management

Enterprise architecture management (EAM) is onmisbaar voor een succesvolle digitale transformatie. Om binnen uw overheidsorganisatie een duurzaam en wendbaar ICT landschap te realiseren, kunt u beroep doen op de consultancy services van AXI. De enterprise architects hanteren een agile aanpak, met gebruik van de innovatieve EAM suite LeanIX. Met aandacht voor Application Portfolio Management, Integration Architecture Management, Technology Risk Management, Information Management en Provider & Sourcing Management.