AXI referentie FOD Justitie
11/02/2019

Stapsgewijs verderwerken aan de digitalisering van justitie

Het aantal rechtbanken en parketten die aansluiten op de dossierbeheerapplicatie MaCH groeit gestaag. Na de uitrol van MaCH in de 229 Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige Vredegerechten, de 28 politieparketten en de 38 politierechtbanken is in 2016 gestart met de uitrol in de 28 correctionele rechtbanken, de 28 correctionele parketten en de 28 arbeidsauditoraten. Eind 2018 werd de uitrol afgerond in alle correctionele parketten en -rechtbanken. Begin 2019 vond de uitrol plaats in het Federaal parket en werd gestart met de gesprekken over de uitrol van MaCH in de ondernemingsrechtbanken, de arbeidsrechtbanken, de familierechtbanken en de rechtbanken van eerste aanlag in burgerlijke zaken. 

 

 

 

Om de digitalisering van justitie te laten uitgroeien tot een succes, wordt de dossierbeheerapplicatie MaCH planmatig uitgerold in de Belgische rechtbanken en parketten. MaCH vervangt de verouderde dossierbeheerapplicaties van de rechtbanken en parketten door één gestandaardiseerde applicatie met veel functionaliteiten. Tegelijk speelt MaCH in op de specifieke aspecten van elke instantie. Met MaCH krijgen de griffies en parketsecretariaten de beschikking over een digitale oplossing om de gerechtelijke dossiers te beheren. Stapsgewijs wordt de applicatie verbonden met andere applicaties en databanken. Hierdoor neemt MaCH in het dossierbeheer van de rechtbanken en parketten een centrale plaats in. 

 

 

De oplossing voor dossierbeheer telt dagelijks 3200 gebruikers 

 

Het aantal rechtbanken en parketten die aansluiten op de dossierbeheerapplicatie MaCH groeit gestaag. Na de uitrol van MaCH in de 229 Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige Vredegerechten, de 28 politieparketten en de 38 politierechtbanken is in 2016 gestart met de uitrol in de 28 correctionele rechtbanken, de 28 correctionele parketten en de 28 arbeidsauditoraten. Eind 2018 werd de uitrol afgerond in alle correctionele parketten en -rechtbanken. Begin 2019 vond de uitrol plaats in het Federaal parket en werd gestart met de gesprekken over de uitrol van MaCH in de ondernemingsrechtbanken, de arbeidsrechtbanken, de familierechtbanken en de rechtbanken van eerste aanlag in burgerlijke zaken. 
Medio 2019 zijn reeds meer dan 90 miljoen gerechtelijke dossiers aangemaakt in de database van MaCH en zijn er gemiddeld 3200 griffiemedewerkers, secretarissen  en magistraten dagelijks actief in MaCH. 

 

De softwareontwikkeling, de uitrol, het beheer en de gebruikersondersteuning wordt gerealiseerd door het consortium AXI-NSI. MaCH werd gegund door een beslissing van de ministerraad van 5 juni 2015 in opdracht van de FOD Justitie.    

 

 

Maximale inzet op automatische digitale data uitwisseling 

 

Data-uitwisseling is cruciaal bij de totstandkoming van de digitale keten. Vandaag is MaCH verbonden met talrijke applicaties en databanken. Op een beveiligde manier wordt informatie uitgewisseld met andere overheden zoals politie, FOD Mobiliteit en FOD Financiën, met beroepsorganisaties, advocaten, verzekeringsmaatschappijen en andere externe partners zoals bpost. 
Enkele voorbeelden ter illustratie. Binnen de FOD Justitie koppelt MaCH met de centrale databank JustX, het Strafregister, het Belgisch Staatsblad, de dienst Gerechtskosten en het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting. Via het Mercurius platform hebben de gemeenten en de Dienst Inschrijving Voertuigen van de FOD Mobiliteit toegang tot MaCH. Met bpost zijn er koppelingen in functie van het printen en verzenden van documenten, de website www.verkeersboetes.be, betalingen en callcenter activiteiten. 

 

 

Crossborder maakt gebruik van het MaCH platform 

 

Vanuit de betrachting om de verkeersveiligheid te verhogen, wordt vanuit FOD Justitie  ingezet op een betere inning van de verkeersboetes. In dat kader investeerde Justitie in het Crossborder project. Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Justitie, politie, Financiën, Mobiliteit en private partners. Crossborder richt zich niet alleen tot de Belgische verkeerszondaars. Naar de buitenlandse verkeersovertreders wordt een aangepaste verkeersboete verstuurd. Daarvoor is een samenwerking met het European Car and Driving License Information System ‘EUCARIS’ gerealiseerd. 

 

Alle communicatietools worden beheerd door de FOD Justitie. Op de viertalige website www.verkeersboetes.be kunnen Belgische en buitenlandse overtreders terecht voor vragen met betrekking tot de opgelopen verkeersboetes en de online betaling. Het callcenter kan elke weekdag tijdens de kantooruren worden gecontacteerd. 

 

Op het MaCH platform worden alle door de federale en lokale politie vastgestelde verkeersovertredingen automatisch opgeladen. MaCH genereert het proces-verbaal, de voorstellen tot onmiddellijke inning en minnelijke schikking en stuurt deze via de central printing functionaliteit automatisch door naar de burger. Tevens voorziet MaCH in een automatische betalingscontrole. Bij betaling door een verkeersovertreder van een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking zorgt MaCH voor de automatische toewijzing van de betaling aan het correcte dossier. 

 

Dankzij Crossborder wordt het beheer van de verkeersboetes sterk vereenvoudigd, waardoor de politie, de politieparketten en de politierechtbanken zich kunnen focussen op hun kerntaken. 

 

 

Meer informatie? Neem contact op met Frederik Riebbels