AXI Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1: Huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de AXI-groepsvennootschappen, hierna genoemd “AXI”, en haar klanten, hierna genoemd “KLANT”. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en door beide partijen voor akkoord ondertekende afwijkingen, hebben onderstaande verkoopvoorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden die in welk document ook zijn opgenomen, in het bijzonder de eigen algemene voorwaarden van de KLANT.

 

ARTIKEL 2: De KLANT wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met AXI, huidige verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. De toepassing van de eigen voorwaarden van de KLANT wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 3: Offertes zijn geldig voor de daarin vastgestelde periode. Alle prijzen worden standaard uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW of enige andere belastingen en heffingen. AXI is niet verantwoordelijk voor gewijzigde tarieven inzake de van overheidswege opgelegde belastingen, taksen, heffingen of gelijkaardige lasten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot BTW, Reprobel, Bebat, Recupel. Wijzigingen van de voornoemde taksen zullen met onmiddellijke ingang worden toegepast.

 

ARTIKEL 4: De producten worden, met een zo goed mogelijke inachtname van de voorziene leveringstermijn, aan de overeengekomen administratie- en transportkosten, op het door de KLANT aangeduide adres geleverd. AXI zal alle redelijke inspanningen leveren om aan de leveringsverwachtingen van de KLANT te voldoen. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en AXI neemt geen enkele verplichting op zich inzake de leveringstermijn van de fabrikant, haar leverancier of haar distributiekanalen. AXI is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte geleden schade of verlies als gevolg van een vertraging in de levering. AXI behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en deze leveringen afzonderlijk aan de KLANT te factureren, zonder dat dit de KLANT het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.

 

ARTIKEL 5: De aanvaarding van de producten vindt plaats op het ogenblik van de levering op het overeengekomen leveringsadres. Het risico inzake de geleverde producten gaat over op de KLANT op het ogenblik van de levering van de producten.

 

AXI behoudt de eigendom van de producten tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding. De KLANT wordt eigenaar en/of bekomt het gebruiksrecht van zodra het totaalbedrag (inclusief BTW) van de desbetreffende facturen volledig betaald is. Tot aan de volledige betaling van de prijs alsook van de in toepassing van het artikel 9 verschuldigde sommen, zal de KLANT in geen geval kunnen beschikken over de geleverde producten. Meer bepaald zal de KLANT de eigendom van de producten niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

 

In geval de KLANT overeenkomstig de voorgaande bepalingen nog geen eigenaar is geworden en/of het gebruiksrecht heeft verkregen van de producten, zal de KLANT AXI verwittigen indien de producten geplaatst worden in een ruimte die door de KLANT wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit van de woonplaats van de verhuurder bekend maken.

 

Op straffe van schadevergoeding zal de KLANT AXI bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De KLANT verbindt er zich toe AXI in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van een eventuele derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan AXI worden meegedeeld.

 

ARTIKEL 6: De KLANT verkrijgt op het product geen andere rechten dan deze die door deze verkoopsvoorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Het aan de KLANT door AXI gebeurlijk toegekend gebruiksrecht van het product is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Ieder ander of verdergaand recht van de KLANT, inclusief het recht tot (gedeeltelijke) verveelvoudiging van de producten, inclusief de programmatuur, de databestanden of andere materialen is uitgesloten.

 

ARTIKEL 7: AXI verleent op de producten geen andere of ruimere garanties dan deze die door de vendoren of de producenten van het product zijn verleend. De garantiebepalingen (na levering), met inbegrip van “Dead on arrival” (DOA), Break & Fixe en herstellingen volgen de richtlijnen van de diverse distributiekanalen, vendoren en constructeurs. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is uitsluitend de KLANT verantwoordelijk voor de registratie van onderhouds-, bijstands- en garantiecontracten (care packs en warranty’s). AXI zal alle redelijke inspanningen leveren om de KLANT te voorzien van de terzake nodige informatie, maar draagt geen verantwoordelijkheid in de afwikkeling hiervan. Goederen worden niet teruggenomen tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van AXI en mits betaling van een heropslagvergoeding.

 

ARTIKEL 8: De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van AXI is ten allen tijde beperkt door en tot de bepalingen opgenomen in de polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten door AXI.

 

ARTIKEL 9: De facturatie geschiedt op het ogenblik van de levering/dienstprestatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De KLANT verbindt er zich toe de gefactureerde bedragen te betalen conform de betaalvoorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur, zonder zich te kunnen beroepen op niet uitdrukkelijk vermelde kortingen. AXI mag de krediet- of betalingsvoorwaarden voor niet uitgevoerde orders wijzigen indien de financiële omstandigheden van de KLANT dergelijke wijzigingen rechtvaardigen.

 

Bij gebreke aan tijdige betaling, protest van een wisselbrief, iedere schriftelijk geaccepteerde aanvraag van betalingsuitstel, gerechtelijke reorganisatie of een gelijkaardige procedure door de KLANT, alsook elk ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de KLANT blijkt, behoudt AXI zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande zelfs niet vervallen sommen onmiddellijk op te eisen. In voornoemde situaties kan ook de overeenkomst door middel van een aangetekende brief ontbonden en/of de afgeleverde producten teruggevorderd en/of alle leveringen naar de KLANT opgeschort worden, onverminderd het recht van AXI op een forfaitaire schadevergoeding van minstens 15% van het factuurbedrag. In geval van vertraging in de nakoming van de betalingsverplichting door de KLANT heeft AXI zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 1,5 % per maand en op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de hoofdsom, met een minimum van 100,- EURO.

 

ARTIKEL 10: Bij het aangaan van overeenkomsten wordt AXI rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair aangestelde bestuurders. De ondertekening van een overeenkomst namens AXI door een van de voormelde natuurlijke personen of rechtspersonen zonder vermelding van hun hoedanigheid wordt, behoudens verzet van AXI, geacht te zijn gebeurd in hun voormelde hoedanigheid van ((vaste) vertegenwoordiger van de voormelde) bestuurder(s).

 

ARTIKEL 11: Alle overeenkomsten van de AXI-groepsvennootschappen worden beheerst door het Belgisch recht voor AXI NV, GROUND LION NV en het Nederlands recht voor AXI BV.

 

In geval er een geschil ontstaat tussen de partijen, zullen zij steeds trachten tot een minnelijke regeling te komen. Indien een minnelijke regeling tussen partijen niet mogelijk blijkt te zijn, zal uitsluitend de bevoegde rechtbank bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten als volgt:

 

  • AXI NV, ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen
  • GROUND LION NV, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent
  • AXI BV, arrondissementsrechtbank te Breda.