Overheidsinstellingen

Samenwerken aan de digitale overheid

Als gespecialiseerde partner helpen we overheden om efficiënt samen te werken en de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Onze aanpak en softwareoplossingen sluiten aan op de nieuwe visie van de overheid: de overheid als platform. Met de inzet van vernieuwende concepten en technologieën dragen we bij tot de realisatie van een wendbare en klantgerichte overheid. Radicaal digitaal.

We bouwen mee aan het samenwerkingsplatform van de overheid. Organisatiebreed

De overheid is in grote mate afhankelijk van burgers en bedrijven voor de effectieve uitvoering van haar taken. Om de overheidsdienstverlening efficiënt, effectief en klantvriendelijk uit te voeren, zijn samenwerking en partnerships essentiële succesfactoren. Met dit inzicht zijn we aan de slag gegaan om een totaal nieuw concept uit te werken: het organisatiebreed samenwerkingsplatform voor de overheid. Met dit platform stellen we overheden in staat om intensief samen te werken: binnen de entiteit, het beleidsdomein en met andere publieke en private partners. 

De vijf voordelen van het digitaal organisatiebreed samenwerkingsplatform:

  • integrale benadering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven
  • eenmalige gegevensopvraging en maximale gegevensdeling tussen administraties
  • mogelijkheid tot een flexibele inrichting van de organisatiestructuur
  • verkorting van de duurtijd van administratieve procedures
  • digitale dienstverlening op elk moment en vanop elke plek.

Bouwstenen voor de digitale overheid

AXI gaat veel verder dan het invoeren van digitale technologieën in overheidsadministraties en de publieke dienstverlening. Onze aanpak en ICT oplossingen sluiten aan op de omvattende transformatie waarbij de rol van overheden verandert richting facilitator. Met onze oplossingen kunnen overheden zich organiseren rond de verwachtingen en de behoeften van de burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen. Voor de informatisering van de kerntaken van de overheden (subsidieaanvragen, klachtenbehandeling, controle & inspecties, vergunningen, adoptie, verkiezingsbetwistingen, onderzoek, documentering, beleid, parlementaire vragen, e.d.) maken we gebruik van de nieuwste inzichten en ICT technologieën. 

Ontdek onze oplossingen

Een brede waaier aan direct inzetbare oplossingen voor de digitale overheid
Automated case management voor de overheid

Met de Automated Case Management oplossing van AXI kunnen overheden de duurtijd van de administratieve procedures verkorten. De breed inzetbare oplossing helpt om een grote instroom van dossiers te beheersen; via een maximale digitalisering van de procedures waarbij handelingen en controles automatisch verlopen en gegevens automatisch worden binnengebracht. De state-of-the-art oplossing voor dossierafhandeling kan tevens worden ingezet in het kader van proactieve dienstverlening en automatische rechtentoekenning. Kenmerkend: éénmalige gegevensopvraging via aansluiting op e-loket, authentieke bronnen en gegevensdeling tussen administraties.

Adaptive case management voor de overheid

In een complexe administratieve omgeving is het vaak onmogelijk om een volledig voorspelbaar proces te definiëren. Elke case volgt zijn eigen pad, gevormd door een combinatie van gestructureerde processen en niet-routinematige acties. Door de veranderende informatiecontext is proces automatisatie in een kennisintensieve omgeving niet mogelijk. Met onze unieke adaptive case management oplossing kunnen kenniswerkers cases op een efficiënte manier behandelen, ook als het verloop van het proces niet zomaar valt vast te leggen. De oplossing biedt een adequaat antwoord op veranderingen in de manier van werken, nieuwe wetgeving of veranderende werkomgevingen. Centraal staat de samenwerking tussen kenniswerkers, burgers, bedrijven en andere partners.

Lees meer

E-loket

AXI biedt overheden een digitaal loket met interactieve mogelijkheden aan. De oplossing versterkt de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en middenveldorganisaties. Om de duurtijd van de administratieve procedures te verkorten en dubbel werk te vermijden, is het e-loket volledig geïntegreerd met de oplossing voor digitaal dossierbeheer. Inclusief online validaties. Conceptueel sluit de oplossing aan op het Webuniversum van de Vlaamse overheid. Met aandacht voor consistentie in beleving, consistentie in inhoud, persoonlijke ondersteuning en personalisatie.

CRM

Omdat overheidsorganisaties een klantgerichte werking centraal stellen, omvat het door AXI ontwikkelde samenwerkingsplatform een stevige CRM component. De focus ligt op de vereenvoudiging en digitalisering van de communicatie met burgers en bedrijven. Binnen de administratie verkrijgen de dossierbeheerders een 360° zicht op elke 'klant'.

Integratie met SharePoint en Office 365

Voor dossierbehandelaars is het cruciaal dat alle relevant informatie - gestructureerd en ongestructureerd - in één virtuele, digitale case folder wordt gecentraliseerd. We voorzien in de koppeling tussen de informatie uit cases en documenten en e-mails die in SharePoint bewaard worden. Alle conversaties (e-mail, e-loket formulieren, briefwisseling ...) tussen de dossierbeheerders en burgers/bedrijven zijn traceerbaar zodat vragen snel beantwoord kan worden.

Dossierstatus informatiesysteem

Moderne overheden geven ambtenaren vertrouwen en meer verantwoordelijkheid. Administraties worden kennisadministraties met medewerkers die instaan voor een kwaliteitsvolle, effectieve en efficiënte uitvoering van de kernprocessen. Tegelijk wordt ingezet op de uitvoering van efficiëntietrajecten. Om inzicht te krijgen in de input-outputbalans en de kwaliteit van de dienstverlening voorziet AXI in een dossierstatus informatiesysteem. Gebruikers kunnen zelf dashboards en views creëren, bijvoorbeeld van het aantal subsidie aanvragen en -toekenningen, de doorlooptijd van de dossiers, etc. Met de beschikbare monitoring- en planningsmogelijkheden kunnen kenniswerkers hun werk efficiënter organiseren en prioriteiten stellen. Ook de rapportering naar de directie gaat efficiënter.

Business Intelligence

Door een goede ontsluiting van overheidsdata kunnen overheden een 'evidence based' beleid voeren en vernieuwende diensten uitwerken. Als BI specialist ondersteunt AXI overheden bij het vorm geven van een BI visie, waarna we helpen bij de uitwerking van een goed werkend BI systeem. Afhankelijk van de wensen, vertalen we data naar rapportages en dashboards. Onze managed BI services ontzorgen uw organisatie.

Lees meer

Mobile Inspection app

Voor inspecties (inspecties in de zorgsector, milieu-inspecties, erfgoed ...) ontwikkelde AXI de Specto app. De app maakt gebruik van multimedia informatie (tekst, beeld, geluid, film) om kwaliteitsmetingen vast te leggen. Artificial Intelligence kan wordt ingezet om ratings te objectiveren en de opstelling van de actieplannen verregaand te automatiseren. De app werkt zowel online als offline en kan worden gekoppeld met de case management oplossingen van AXI of derden.

Financiële software

Met AXI Financials focussen we op de optimale ondersteuning van de financiële beleids- en beheersprocessen binnen een overheidsorganisatie. Voor de financiële afhandeling van dossiers is voorzien in een naadloze integratie met de case management oplossing van AXI.

Lees meer

Purchase to Pay

Met AXI Purchase to Pay bieden we een end-to-end oplossing aan op het gebied van aankoop, voorraadbeheer, contractmanagement, leveranciersbeoordeling en digitale factuurverwerking. Inclusief real-time inzicht in het actueel budgetgebruik en de uitstaande financiële verplichtingen.

Lees meer

Applicatie integratie services

Als specialist in applicatie integratie zorgen we voor een naadloze integratie van de AXI applicaties in het bestaande ICT landschap. We bouwen API's (application programming interfaces) om processen en data met elkaar te verbinden en beschikbaar te stellen aan publieke en private partners.

API Management

Steeds meer overheidsinstellingen stellen hun API's (Application Programming Interfaces) naar buiten open, bijvoorbeeld om gegevens met private partners te delen via het internet. Om het beheer en de security goed te organiseren, is een weldoordachte API strategie nodig. AXI helpt bij de uitwerking van een organisatiebrede strategie voor API's en de ingebruikname van een API gateway. We zorgen ervoor dat alle API's op een generieke manier worden beveiligd. Zo worden beveiligingsrisico's buiten de deur gehouden.

Hosting en managed cloud services

De softwareoplossingen van AXI draaien op verschillende omgevingen: op uw eigen locatie (on premise), in het Belgische of Nederlandse AXI datacenter of in een datacenter van een derde partij. Om overheidsorganisaties de zekerheid te bieden dat onze managed cloud services voldoen aan strenge beveiligingscontroles, werken we volgens de internationale outsourcing standaard ISAE 3402. 

Lean Enterprise Architecture Management

Enterprise architecture management (EAM) is onmisbaar voor een succesvolle digitale transformatie. Om binnen uw overheidsorganisatie een duurzaam en wendbaar ICT landschap te realiseren, kunt u beroep doen op de consultancy services van LoQutus, dochterbedrijf van AXI. De enterprise architects hanteren een agile aanpak, met gebruik van de innovatieve EAM suite LeanIX. Met aandacht voor Application Portfolio Management, Integration Architecture Management, Technology Risk Management, Information Management en Provider & Sourcing Management.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) in Ede heeft AXI de opdracht gegund om een ‘Organisatiebrede Samenwerkingsomgeving’ te realiseren. De keuze voor AXI heeft plaatsgevonden na een Europese Aanbesteding waarbij ‘Best Value’ is aangetoond, zowel vanuit het product als vanuit dienstverlening.

Lees meer

AXI en Ground lion bundelen hun krachten. Ten dienste van de overheid

Medio 2018 is het Gentse bedrijf Ground lion toegetreden tot de AXI groep. Het jonge bedrijf Ground lion is de expert in adaptive case management en beslissingsautomatisatie. Met de overname van Ground lion versterkt de AXI groep haar aanwezigheid op de overheidsmarkt. 

Door alle kennis en expertise samen te brengen, kunnen we de overheid nog beter ondersteunen bij de uitbouw van een toekomstgericht samenwerkingsplatform. We scheppen een kader voor standaardisatie met aandacht voor innovatie. 

AXI's visie op innovatie in de publieke sector. Co-creatie voor succesvolle innovatie

Om overheden te voorzien van toekomstgerichte softwareoplossingen hanteren we een uitgesproken lokaal investeringsbeleid met als centraal element: co-creatie. We kiezen voor upfront investeringen met de inbreng van zeer betrokken 'launching customers'. Dit creëert een win-win situatie voor alle partijen.
 

Lees meer

'Met het door AXI aangeleverde dossieropvolgingsysteem is er één platform van waaruit je alle systemen kan voorzien van de benodigde gegevens. Daarnaast is het ook mogelijk om die gegevens er weer uit te halen en te rapporteren.'

Gert Willems, Hoofd Team IT van Departement Cultuur, Jeugd en Media

Lees meer

Onze referenties

Nederlandse Raad van State maakt werklast juristen inzichtelijk

Public
Business intelligence
Nederland

Benelux Unie optimaliseert interne werking met AXI

Public
Financiële software
België

Vlaams Fonds voor de Letteren beheert aanvragen voor auteurslezingen met AXI Case Management

Public
Case management
België

De Regie der Gebouwen maakt het gebouwenbeheer inzichtelijk

Public
Business intelligence
België

De transparante werking van VLAM wordt ondersteund door AXI Financials

Public
Financiële software
België
Meer weten?